Regulamin biblioteki szkolnej
Zasady korzystania z biblioteki.
1.    Z biblioteki korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.    Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
3.    Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki w tym jedną lekturę.
4.    Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
5.    Książki wypożycza się na okres miesiąca.
6.    Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
7.    Czytelnicy wypożyczający i oddający książki są zobowiązani do okazania karty bibliotecznej.
8.    Nauczyciele wypożyczający materiały na lekcje są zobowiązani odbierać je i oddawać na przerwach.
9.    W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może za pośrednictwem ucznia wypożyczyć książkę na lekcji. Wówczas uczeń powinien okazać kartę biblioteczną nauczyciela.
10.    W sytuacji zagubienia karty należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
11.    Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
12.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką sama lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
13.    Wszystkie wypożyczone przez uczniów i nauczycieli zbiory powinny być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
14.    W razie nie zwrócenia książki w określonym terminie będą wysyłane na adres domowy upomnienia.
15.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się tylko w czytelni.
16.    Każdy czytelnik ma możliwość dostępu do półek po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem.
17.    Zbiory biblioteczne na miejsce odstawia bibliotekarz.
18.    W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
19.    Biblioteka nie świadczy usług kserograficznych.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie
 

1.     Podręczniki są własnością Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie.
2. Podręczniki stanowią część księgozbioru biblioteki szkolnej.
3.    Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
4.    Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.
5.    Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
6.    Rodzice zobowiązani są do podpisania potwierdzenia odbioru.
7.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor Szkoły ma prawo obciążyć rodziców/prawnych opiekunów ucznia kosztami zakupu nowego  podręcznika.
8.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
9.    O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.
10.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik:
- książki należy obłożyć,
- nie wolno w nich pisać, rysować,
- nie wolno wycinać, wyrywać kartek itd.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.