1. Administratorem lodowiska jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16°° - 21°° ; w soboty, niedzielę, święta w godzinach od 9 - 21.
 3. Użytkownicy wchodzą na taflę lodowiska o pełnej godzinie, na podstawie biletu wstępu. Czas jazdy wynosi 50 minut. Po sygnale pracownika lodowiska, bezzwłocznie należy taflę opuścić.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 5. Podczas przerw (15°° - 16°°) na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 6. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od - 15 do + 10 o C.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska. Bilet wstępu jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem lodowiska.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo w rękawiczkach.
 10. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska wyłącznie pod opieką dorosłych, będących na łyżwach. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w rękawiczkach, natomiast dzieci do lat 12 obowiązują kaski ochronne.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
  1. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych
  2. siadania na bandach okalających lodowisko
  3. rzucanie śniegiem
  4. jazdy z dziećmi na rękach; wykonywania skoków; gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce w czasie jazdy,
  5. wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia
  6. niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska
  7. stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska np: jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw
  8. wprowadzania zwierząt
  9. chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi
 13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 15. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia i zagrożenia mające miejsce na lodowisku należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować: Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe - tel. 999.
 18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.